2011-Autumn-Oregon-Politics-President-Fidelity-National-Timber-Resources-Greg-Lane